Deutsch-Quechua Wörterbuch Übersetzung Online

Runasimi (Ketschua, Quechua, Quichua)
Vokabular / Simi Taqe / Simi Taqi / Simikuna / Shimikuna - Runasimi - Deutsch - English - Español - Français.
Glossar QUECHUA ANCASHINO-DEUTSCH
Glossar Quechua Ancashino-Deutsch (Bolivian Quechua, auf deutsch).
Deutsch Quechua
Quechua Wörterbuch pauker.at

Mehr zum Thema: